Rozumiem, nie pokazuj
więcej tej informacji
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 Wyszukiwarka

Szukaj:

 Kategorie

 Cennik

cennik sklepu

Aby ściągnąć cennik na dysk:
kliknij go prawym przyciskiem
myszki po czym wybierz: "Zapisz
element jako"Regulamin

1 Postanowienia ogólne


Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu, którego właścicielem jest Sklep Firmowy LUMEL s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:Sprzedawca lub Sprzedający Sklep Firmowy LUMEL 65-950 Zielona góra ul. Sulechowska 1 NIP 973-07-40-346.Klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.


Sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.lumel.com.pl


Produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostepne w Sklepie, które są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.Ceny produktów umieszczone na stronie internetowej Sklepu podane w złotych polskich, są to ceny netto (bez podatku Vat).Koszty dostawy to koszty zwiazane z dostarczeniem produktu do miejsca dostawy.Dostawca to firma kurierska lub Poczta Polska.


Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiazujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


2 Składanie zamówień


Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie:poprzez stronę internetową sklepu www.sklep.lumel.com.pl, pocztą elektroniczną: kontakt@sklep-lumel.pl, telefonicznie pod nr 602 121 672.Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujace dane:imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, nazwę produktu, ilość sztuk, formę płatności.W przypadku  firm dodatkowo nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP.


Składanie zamówień poprzez stronę internetową Sklepu i za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godz na dobę.Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


3 Zawarcie umowy sprzedaży


Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy produktu.


4 Terminy dostawy


Realizacja zamówień, gdy towar jest dostępny wynosi od 2-5 dni roboczych z wyjątkiem sobót.Termin dostawy liczony jest od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.Termin realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu jest każdorazowo ustalany z Klientem .


5 Dostawa towaru


 Sprzedawca  będzie realizował  dostawy zamówionwgo Produktu za pośrednictwem Dostawcy, w innym przypadku opłatę za przesyłkę ponosi zamawiający zgodnie z wybraną opcją transportu.


Sposób płatności:przedpłata, przy odbiorze, przelew (stali kontrahenci).


6 Płatności


Klient ma możliwości wyboru formy płatności sposród następujących form:przy dostawie produktu za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy, wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy(np. przelewem), w terminie 14 dni od wystawienia faktury


7 Odstąpienie Konsumenta od umowy


Jeżeli Konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym, to zgodnie z polskim prawem Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru.Zgodnie Art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumentów, Klientowi, który zakupił towar poza siedzibą przedsiębiorstwa lub na odległość(poprzez internet) przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14dni od dnia wydania Produktu.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.Konsument ma obowiązek do zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie zgodnie z Art. 34 ust.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zarówno Sprzedawca, jak i Klient bedący konsumentem są zobowiazani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.Zwracany towar należy wysłać na adres: Sklep Firmowy LUMEL s.c., ul. Sulechowska 1, 65-950 Zielona Góra.


8 Reklamacja z tytułu rękojmi


Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy(Sklep Firmowy LUMEL s.c.) w zwiąsku z ujawnioną wada fizyczną(niezgodnością z umową) lub prawna kupionego towaru.Sprzedający odpowiada za wady przedmiotu przez okres 2 lata od wydania przedmiotu.Jeżeli kupiony towr ma wadę, konsument może złóżyć reklamację z tytułu rękojmi, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zdodności z umową(poprzez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków(poprzez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie.Towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka nieznana konsumentowi w momencie zakupu.Reklamację można złożyć:e-mailem, bezpośrednio(za potwierdzeniem na kopii), wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.Wraz z żądaniem reklamacji z tytułu rękojmi należy do pisma załączyć dokument zawarcia transakcji.


9 Reklamacja na podstawie gwarancji


Gwarantem towarów dystrybuowanych w sklepie stacjonarnym i poprzez internet jest:Sklep Firmowy LUMEL s.c., ul. Sulechowska 1, 65-950 Zielona Góra.Chyba, że oświadczenie gwarancyjne dostarczone z towarem stanowi inaczej.Czas trwania gwarancji jest regulowany poprzez właściwy dla towary dokument gwarancyjny.Dokument ten jest dołączony dodanego towaru.Konsument przed zakupem towaru może otrzymać informację o długości trwania gwarancji.Konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmoit do Sprzedawcy na jego koszt.


10 Odpowiedzialność Sprzedawcy


Z zastrzeżeniem bezwzwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utracanych korzyści, oraz nie może przkroczyć wysokości ceny.


11 Ochrona danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 z zm.) w celu realizacji umowy.W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawienia, a także żądania usuniecia danych.Jednocześnie administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i oświadcza, że nigdy nie zostaną one świadomie wydane podmiotom trzecim.


12. Polityka prywatności


Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(określane dalej jako "RODO") informujemy że:


1. Administratorem danych osobowych są I.K.Ranachowscy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:


Sklep Firmowy Lumel s.c.I.K.Ranachowscy


ul.Sulechowska 1,65-950 Zielona Góra


NIP;973-07-40-346, REGON:977991296


tel:602 121 672, e-mail;kontakt@sklep-lumel.pl


2.Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit.b,czyli wyłącznie w celu realizacji zamówienia przez sklep internetowy,nie wymagamy(ani nie umożliwiamy) podania nam danych ,które nie mają związku z realizacją zamówienia.


3.Przetwarzane przez nas dane osobowe to:


a.imię i nazwisko,nazwa firmy oraz NIP


b.adres,kod pocztowy,miejscowość,województwo


c.e-mail kontaktowy,telefon,


4.Dane osobowe będą udostępniane również do :


firmy transportowej w celu realizacji dostawy zamówionych produktów


5.Każdy zarejestrowany klient naszego sklepu ma prawo do wglądu w udostepnione nam dane osobowe,ich modyfikacji,ograniczenia przetwarzania,lub usunięcia i zaprzestania prztwarzania tych danych.


6.Dane osobowe klientów rejestrujących konto na sklepie internetowym przechowywane będą przez nas do momentu odwołania zgody.Rejestracja konta użytkownika służy wyłącznie do tego,aby w przyszłości móc złożyć zamówienie.


7.Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba,której dane dotyczą,ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,jeżeli sądzi,że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.


        13.     Postanowienia końcowe


1.Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.


2.W nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2.03.2000r.o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U.2000 nr 22 poz.271 ze zm.) ustawy z dn.27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.2002nr 141 poz.1176 ze zm.)ustawy z dn.23.04.1964r.-Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 ze zm.),Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe,Ustawy z dnia 23 listopada 2012r.


3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiedzy Sprzedawcą a Klientem,który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku(Dz.U.Nr43,poz.296 z późn. zm.)


4.Klienci mogą uzyskac dostęp do niniejszego Regulaminu w kazdym czasie za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 
 Nowości

N32P N32P
Cena: 898,00 PLN netto

ND25 ND25
Cena: 1407,00 PLN netto

ND30Iot ND30Iot
Cena: 2220,00 PLN netto

ND45 ND45
Cena: 4420,00 PLN netto

N19Z N19Z
Cena: 226,00 PLN netto

NMID30-2 pomiar bezpośredni,NMID30-1/5A NMID30-2 pomiar ...
Cena: 662,00 PLN netto

Rejestrator HT20(rej. temp. i wilgotn.) Rejestrator HT20...
Cena: 1116,00 PLN netto

Luksomierz AB 8809A(ze świadectwem) Luksomierz AB 88...
Cena: 630,00 PLN netto

Czujnik dymu 29HD Czujnik dymu 29H
Cena: 90,00 PLN netto

Czujnik czadu 5DCO(tlenku wegla) Czujnik czadu 5D...
Cena: 125,00 PLN netto


 Kontakt
Sklep Firmowy Lumel s.c.
I.K.Ranachowscy
ul. Sulechowska 1
65-950 Zielona Góra

tel. 602-121-672 ;694 093 326
e-mail: kontakt@sklep-lumel.pl


 Logowanie

Użytkownik: 
Hasło:


 Koszyk

niezalogowany


 Copyright 2010 WINDUX